Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt den 15. juni 2019 kl. 10 på Sankt Helene kursuscenter, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje.

Her kan du læse:
Indkaldelse til Generalforsamling 2019 i Grundejerforeningen Gadeland
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Regnskab for 2018
Budget for 2019
Referat for generalforsamling 2019 i Grundejerforeningen Gadeland

Generalforsamling 2018

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018
søndag den 27. maj 2018 kl. 10
Afholdes på Bragesvej 25 hos Niller og Claus (Elmers tidl. ejendom)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Generalforsamlingens lovlighed
3. Valg af stemmetællere og referent
4. Opgørelse af antal stemmer, fremmødte og skriftlige fuldmagter
5. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
6. Aflæggelse af regnskab for 2017
7. Fremlæggelse af budget for 2018 og fastsættelse af kontingent

8. Valg til bestyrelsen:
Formand Tine Kortenbach, Bragesvej 3 – er på valg, modtager genvalg
Næstformand Mads Jessen, Bragesvej 14 – er på valg, modtager genvalg
Kasserer Karl Jelsbak, Krejsagervej 14 – er på valg, modtager genvalg
Medlem Hanna Maria Fuglø, Krejsagervej 30 – ikke på valg
Medlem Erik Schlünssen, Bragesvej 8 – ikke på valg
Suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Byrgesen, Bragesvej 32.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Gunnar Peder Jakobsen, Bragesvej 20 – ikke på valg
Vi mangler en revisorsuppleant: Hvem har lyst?

10. Indkomne forslag:
Ingen forslag er indkommet

11. Eventuelt
——
Af hensyn til forplejningen vil vi værdsætte en vejledende tilmelding, som sendes til mailadresser@gadeland.dk
Beretning
Regnskab 2017
Budget 2018
Referat

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Husk at betale kontingentet

Kontingentet for 2017 er 525 kr. Beløbet bedes indbetalt til Gadelands konto i Handelsbanken 6301-1662554 inden den 31. juli 2017. Hvis det skulle blive nødvendigt at udsende en rykker, kommer der 50 kr oveni i gebyr per rykker.
Kasseren vil sætte pris på, at indbetalingen mærkes med medlemsnummeret og navn.

Bor man på:

Krejsagervej er medlemsnummer = 100 + husnummer.
(Eksempel: Krejsagervej 14 har medlems-nummer 114.)

Præsteengen er medlemsnummer = 200 + husnummer.

Lundesvinget er medlemsnummer = 332.

Bragesvej er medlemsnummer = 400 + husnummer.

Mimersvej er medlemsnummer = 513.

Generalforsamling 2015

Den årlige generalforsamling blev afholdt søndag den 21. juni kl. 10 på Krejsagervej 9.
Jan Clausen havde været så venlig at stille sin udestue tilrådighed til os, så vi havde fantastiske rammer. Jan udtræder efter eget ønske af bestyrelsen, så vi takker ham for at stor og god indsats gennem en del år.
Her er referat og bestyrelsens beretning.

Send os din e-mail adresse

For at spare porto deler vi i fremtiden referater fra generalforsamlinger mv. ud i postkasserne her i Gadeland i stedet for at sende det hjem til dig.

Hvis du også ønsker at modtage information på e-mail, bedes du oplyse os din e-mail adresse ved at sende dit navn, e-mail adresse og Gadeland-adresse til: mailadresser@gadeland.dk.

Vi har allerede en del e-mail-adresser, men for at få styr på dem, har vi oprettet en mail-box til arkivering af medlemmernes e-mail-adresser. På sigt er det planen at al kommunikation skal foregå elektronisk.

Generalforsamling 2014

Referat fra ordinær generalforsamling 2014, lørdag den 17. maj, kl. 10.00 i Lille Sal Kulturhuset, Skolegade 43, Helsinge

1. Valg af dirigent.

Ann Ketelsen (Niller), Bragesvej 25, Holløselund

2. Generalforsamlingens lovlighed.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

3. Valg af stemmetæller og referent.

Lizzi Birkefeldt, Præsteengen 7. Lillian Wittus, Præsteengen 4, blev valgt som referent.

4. Opgørelse af antal stemmer, fremmødte og skriftlige fuldmagter.

Der var 11 fremmødte i alt, heraf var der 9 stemmeberettige. Der var ingen skriftlige fuldmagter.

5. Bestyrelsens beretning for året 2013.

Formand Tine Kortenbach, gennemgik beretningen, som var blevet udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Beplantning ved udkørsler er blevet skåret ned, så der nu er fine oversigtsforhold.  Der opfordres til at holde beplantningen vedlige fremover. Der kan stadig laves aftale om fældning af store træer. Beretning blev enstemmigt godkendt.

6. Regnskab for 2013

Var også blevet udsendt på forhånd. Fremlagt af kasserer Karl Jelsbak, Krejsagervej 14. Bidrag til bølgebrydere på 21.120 kr. er midlertidig sat i venteposition, da der ikke har kunnet opnås enighed om projektet. En del af vores aktiver i form af obligationer er blevet udtrukket og andre er blevet solgt, da de ikke længere giver noget væsentlig afkast og renter. Midlerne vil blive geninvesteret i mere rentable papirer. Godkendt enstemmigt af forsamlingen.
Se vedlagte regnskab nederst i dette referat.

7. Budget for 2014.

Karl Jelsbak gennemgik budgettet for 2014. Da der er en pæn sum penge i vejfondet, vil vi i fremtiden neddrosle bidrag til vejfond i form af lavere kontingent. I budgettet er kontingentet nedsat med 100 kr., således at det årlige kontingent bliver på 423 kr. pr. parcel.
Se vedlagte budget nederst i dette referat.

8.  Valg af bestyrelsen

Formand Tine Kortenbach, Bragesvej 3 – genvalgt.
Kasserer Karl Jelsbak, Krejsagervej 14 – genvalgt.
Medlem Lillian Wittus, Præsteengen 4 – ikke på valg i år, ændrer status fra suppleant til medlem og indgår på Elmer Lauritsens plads hvad angår valg.
Medlem Jan Clausen, Krejsagervej 3 – ikke på valg i år.
Nyt medlem Mads Jessen, Bragesvej 14.
Ny suppleant Erik Schlünssen, Bragesvej 8.
Lizzi Birkefeldt er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen.

9. Valg af revisor

Revisor: Gunnar P. Jacobsen – genvalgt.
Revisorsuppleant – ingen blev valgt.

10. Præsentation af hjemmeside

Formand Tine Kortenbach gennemgik hjemmesiden: www.gadeland.dk. Siden er enkelt og overskuelig og opbygget med diverse nyttige henvisninger – links. Man kan blandt andet finde rutevejledning til adresser i området. Ved et enkelt tryk på en adresse kommer man direkte til Google maps. Det er hensigten at alt korrespondance, referater, indkaldelser til møder m.v. vil blive lagt på hjemmesiden.

11. Forslag om delvis overgang til digital kommunikation

Vi vil i fremtiden overgå gradvis til digital kommunikation, som det er tilfældet med øvrige kommunikation med offentlige institutioner. Alle opfordres til at oplyse deres e-mail adresse. På gadelands hjemmeside vil der blive oprettet et link. Det kræver en vedtægtsændring at overgå helt til digital kommunikation, så der vil i første omgang blive udsendt indkaldelser til generalforsamling både som post i sommerhuspostkasser og som e-mails til dem, som har oplyst deres e-mail adresser til foreningen.

12.  Eventuelle indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

13. Eventuelt

Erik Schlünssen gjorde opmærksom på, at der flere steder er revner i vejbelægning. Det skyldes sandsynligvis at vejbelægningen buler op på grund af store trærødder. Der blev diskuteret hvorvidt det er grundejerforeningen eller de enkelte ejere som skal betale for reparationerne.  Problemet vil blive debatteret på næste bestyrelsesmøde.

Derefter blev der atter engang diskuteret problemer med støj og hundegøen i området. Vi kunne dog slå fast, at tiderne for græsslåning i det store og hele blev overholdt.

Referant Lillian Wittus
Dirigent Ann Ketelsen
Formand Tine Kortenbach

Ovennævnte referat vil blive delt ud i postkasserne i Gadeland i pinsen.

Nyhedsbrev juli 2013

Husk alle ordensreglerne – og særligt:
Støjende maskiner er tilladt: hverdage kl. 9.00-kl. 18.00. Søndage og helligdage kl. 10.00 til 12.00.
Overordnet gælder: tag hensyn til naboer, og i særlig grad når vejret indbyder til udendørsophold.

Fældning af store træer
HedeDanmark tilbyder beskæring, fældning og bortskaffelse af fældede træer til en
fordelagtig pris og med udstyr udviklet specielt til arbejde i sommerhusområder.
Priserne er i størrelsesorden 300–800 kr. pr træ og er betinget af et vist minimum af
deltagere; HedeDanmark forbeholder sig retten til træet.
Det bliver de enkelte, interesserede, grundejere/parceller, som deltager, og som hver for sig betaler. Bestyrelserne i ”Vingolf” og ”Gadeland” vil indsamle henvendelser fra interesserede medlemmer og sende en samlet liste til HedeDanmark.
Under forudsætning af et rimeligt antal interesserede vil hver parcel, som vil deltage, få et
kort møde på grunden med en repræsentant fra HedeDanmark, hvor man kan få rådgivning, og hvor det aftales, hvilke træer der skal fældes, samt prisen.
HedeDanmark vil i givet fald udføre arbejdet i den kommende efterårs- og vintersæson, og
generne vil derfor blive minimale.
Ifølge HedeDanmark er det ikke ualmindeligt, at udgifterne deles mellem flere parceller.
Flere end én kan jo få glæde af at generende træer fjernes eller beskæres. Vi opfordrer til at man tager en snak med naboer, hvis træer generer for at se, om man kunne opnå en fælles forståelse. Der er nu en god mulighed for at få fjernet generende træer – og mere sol hos både dig og din nabo.
Tilmelding til bestyrelsen – inden udgangen af juli.

Bølgebrydere
Den endelige ordlyd for tilføjelsen til ”Trappelauget”s vedtægter er endnu ikke formuleret.
Der indkaldes derfor ikke til ekstraordinær generalforsamling.

Veje og trafik
Afspærring ved Mimersvej og etablering af bump samt renovering af skiltning vil blive
gennemført snarest muligt. Der er modtaget tilbud på levering af skilte og bump (45.000 kr), og politiet anmodes om at godkende de valgte foranstaltninger.

Nøgle til strandtrappen
Henvendelse til C. Haaning, Vingolfvej 1,tlf.: 4040 2485. Email.: c.haaning@balbonet.dk