Send os din e-mail adresse

For at spare porto deler vi i fremtiden referater fra generalforsamlinger mv. ud i postkasserne her i Gadeland i stedet for at sende det hjem til dig.

Hvis du også ønsker at modtage information på e-mail, bedes du oplyse os din e-mail adresse ved at sende dit navn, e-mail adresse og Gadeland-adresse til: mailadresser@gadeland.dk.

Vi har allerede en del e-mail-adresser, men for at få styr på dem, har vi oprettet en mail-box til arkivering af medlemmernes e-mail-adresser. På sigt er det planen at al kommunikation skal foregå elektronisk.

Generalforsamling 2014

Referat fra ordinær generalforsamling 2014, lørdag den 17. maj, kl. 10.00 i Lille Sal Kulturhuset, Skolegade 43, Helsinge

1. Valg af dirigent.

Ann Ketelsen (Niller), Bragesvej 25, Holløselund

2. Generalforsamlingens lovlighed.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

3. Valg af stemmetæller og referent.

Lizzi Birkefeldt, Præsteengen 7. Lillian Wittus, Præsteengen 4, blev valgt som referent.

4. Opgørelse af antal stemmer, fremmødte og skriftlige fuldmagter.

Der var 11 fremmødte i alt, heraf var der 9 stemmeberettige. Der var ingen skriftlige fuldmagter.

5. Bestyrelsens beretning for året 2013.

Formand Tine Kortenbach, gennemgik beretningen, som var blevet udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Beplantning ved udkørsler er blevet skåret ned, så der nu er fine oversigtsforhold.  Der opfordres til at holde beplantningen vedlige fremover. Der kan stadig laves aftale om fældning af store træer. Beretning blev enstemmigt godkendt.

6. Regnskab for 2013

Var også blevet udsendt på forhånd. Fremlagt af kasserer Karl Jelsbak, Krejsagervej 14. Bidrag til bølgebrydere på 21.120 kr. er midlertidig sat i venteposition, da der ikke har kunnet opnås enighed om projektet. En del af vores aktiver i form af obligationer er blevet udtrukket og andre er blevet solgt, da de ikke længere giver noget væsentlig afkast og renter. Midlerne vil blive geninvesteret i mere rentable papirer. Godkendt enstemmigt af forsamlingen.
Se vedlagte regnskab nederst i dette referat.

7. Budget for 2014.

Karl Jelsbak gennemgik budgettet for 2014. Da der er en pæn sum penge i vejfondet, vil vi i fremtiden neddrosle bidrag til vejfond i form af lavere kontingent. I budgettet er kontingentet nedsat med 100 kr., således at det årlige kontingent bliver på 423 kr. pr. parcel.
Se vedlagte budget nederst i dette referat.

8.  Valg af bestyrelsen

Formand Tine Kortenbach, Bragesvej 3 – genvalgt.
Kasserer Karl Jelsbak, Krejsagervej 14 – genvalgt.
Medlem Lillian Wittus, Præsteengen 4 – ikke på valg i år, ændrer status fra suppleant til medlem og indgår på Elmer Lauritsens plads hvad angår valg.
Medlem Jan Clausen, Krejsagervej 3 – ikke på valg i år.
Nyt medlem Mads Jessen, Bragesvej 14.
Ny suppleant Erik Schlünssen, Bragesvej 8.
Lizzi Birkefeldt er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen.

9. Valg af revisor

Revisor: Gunnar P. Jacobsen – genvalgt.
Revisorsuppleant – ingen blev valgt.

10. Præsentation af hjemmeside

Formand Tine Kortenbach gennemgik hjemmesiden: www.gadeland.dk. Siden er enkelt og overskuelig og opbygget med diverse nyttige henvisninger – links. Man kan blandt andet finde rutevejledning til adresser i området. Ved et enkelt tryk på en adresse kommer man direkte til Google maps. Det er hensigten at alt korrespondance, referater, indkaldelser til møder m.v. vil blive lagt på hjemmesiden.

11. Forslag om delvis overgang til digital kommunikation

Vi vil i fremtiden overgå gradvis til digital kommunikation, som det er tilfældet med øvrige kommunikation med offentlige institutioner. Alle opfordres til at oplyse deres e-mail adresse. På gadelands hjemmeside vil der blive oprettet et link. Det kræver en vedtægtsændring at overgå helt til digital kommunikation, så der vil i første omgang blive udsendt indkaldelser til generalforsamling både som post i sommerhuspostkasser og som e-mails til dem, som har oplyst deres e-mail adresser til foreningen.

12.  Eventuelle indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

13. Eventuelt

Erik Schlünssen gjorde opmærksom på, at der flere steder er revner i vejbelægning. Det skyldes sandsynligvis at vejbelægningen buler op på grund af store trærødder. Der blev diskuteret hvorvidt det er grundejerforeningen eller de enkelte ejere som skal betale for reparationerne.  Problemet vil blive debatteret på næste bestyrelsesmøde.

Derefter blev der atter engang diskuteret problemer med støj og hundegøen i området. Vi kunne dog slå fast, at tiderne for græsslåning i det store og hele blev overholdt.

Referant Lillian Wittus
Dirigent Ann Ketelsen
Formand Tine Kortenbach

Ovennævnte referat vil blive delt ud i postkasserne i Gadeland i pinsen.