Generalforsamling 2018

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018
søndag den 27. maj 2018 kl. 10
Afholdes på Bragesvej 25 hos Niller og Claus (Elmers tidl. ejendom)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Generalforsamlingens lovlighed
3. Valg af stemmetællere og referent
4. Opgørelse af antal stemmer, fremmødte og skriftlige fuldmagter
5. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
6. Aflæggelse af regnskab for 2017
7. Fremlæggelse af budget for 2018 og fastsættelse af kontingent

8. Valg til bestyrelsen:
Formand Tine Kortenbach, Bragesvej 3 – er på valg, modtager genvalg
Næstformand Mads Jessen, Bragesvej 14 – er på valg, modtager genvalg
Kasserer Karl Jelsbak, Krejsagervej 14 – er på valg, modtager genvalg
Medlem Hanna Maria Fuglø, Krejsagervej 30 – ikke på valg
Medlem Erik Schlünssen, Bragesvej 8 – ikke på valg
Suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Byrgesen, Bragesvej 32.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Gunnar Peder Jakobsen, Bragesvej 20 – ikke på valg
Vi mangler en revisorsuppleant: Hvem har lyst?

10. Indkomne forslag:
Ingen forslag er indkommet

11. Eventuelt
——
Af hensyn til forplejningen vil vi værdsætte en vejledende tilmelding, som sendes til mailadresser@gadeland.dk
Beretning
Regnskab 2017
Budget 2018
Referat

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Fartdæmpning og afspærring

Efter flere års arbejde er det nu lykkedes at få myndighedernes tilladelse til at etablere den længe ønskede fartdæmpning i vores område – ikke mindst takket være en ihærdig indsats fra Mads Jessen. Godt hjulpet af en række beboere blev projektet gennemført den 14. september.
Det drejer sig om en afspærring på Mimersvej, med en sti i midten, samt etablering af 30-km zone med et bump på Krejsagervej og tre bump ned ad Bragesvej. De første tilbagemeldinger fra beboere viser, at det med 30 km skal tages bogstaveligt. Det er nemlig bumps, der kan mærkes.
Desuden er der opsat behørig skiltning. Der vil yderligere blive opsat “Pas på mig“-skilte på de to indkørsler til Krejsagervej, samt på Bragesvej hen mod Præsteengen. De hvide afmærkningsstolper vil snarest blive endeligt monteret.
Grundejerforeningen håber, at afspærring og fartdæmpning, rettet mod uvedkommende og hurtigt kørende motortrafik, vil bidrage til at sikre området som et egentligt rekreativt område, hvor man kan færdes trygt.

Bragesvej, set mod Strandvejen:
ModStrandvejen

Krejsagervej, set mod Bragesvej:
ModBragesvej

Mimersvej:
Mimersvej

copy-CK06980_web.jpg

Etablering af bump

Etablering af bump

Nyt om sand og vej

Landliggersammenslutningens forårsmøde den 3. juni har bl.a. følgende vigtige emner på dagsordenen: Status for kystsikring og vedligehold af vejene i sommerhusområderne.

1. Kystteknisk chef for Miljøstyrelsen vil give et indlæg med titlen: Kystbeskyttelse på Nordkysten – fakta og myter. Kommunen vil være repræsenteret på mødet ved formanden for Teknisk Udvalg og vil redegøre for kommunens indsats på området.
Se artikel fra Ugeposten, samt Landliggersammenslutningens hjemmeside på forsiden under emnet “Ny Pjece om klimatilpasning”. Her er link direkte til den nye pjece (i pdf).

2. Landliggersammenslutningen har bedt kommunen om at udfærdige en manual for, hvorledes der kan sikres en tilfredsstillende vedligeholdelse af vejene i sommerhusområdet i den tidligere Helsinge kommune. På mødet vil man anmode formanden for Teknisk Udvalg om at redegøre for kommunens holdning til spørgsmålet om eventuelt at overtage vedligeholdelsen af vejene.
Sagen vedrører specielt en række private veje i Stuebjerggaards-området i Tisvilde, hvor man ikke har grundejerforeninger eller vejlaug. De fleste andre steder i sommerhusområderne i den gamle Helsinge Kommune har man altid selv forestået vejvedligeholdet uden at belemre kommunen med vejsyn etc. Det vil formodentlig være dyrere at få Kommunen til at sørge for vejvedligeholdet i en grundejerforening, bl.a. netop fordi kommunen ved klager over vejes (dårlige) tilstand indledende vil afholde vejsyn.
Som udgangspunkt er vi i ”Gadeland” næppe interesseret i en unødvendig fordyrelse af vedligeholdelsesudgifterne, men vi bør følge udviklingen på området.

Vejene har skiftet status

Teknisk udvalg i Gribskov kommunen har nu langt om længe meddelt, at vore veje nu igen er henlagt til privatvejslovens afsnit II, Landreglerne. Se meddelelsen fra kommunen.
Det betyder bl.a., at grundejerne ikke længere er forpligtet til at rydde for sne.