Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt den 15. juni 2019 kl. 10 på Sankt Helene kursuscenter, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje.

Her kan du læse:
Indkaldelse til Generalforsamling 2019 i Grundejerforeningen Gadeland
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Regnskab for 2018
Budget for 2019
Referat for generalforsamling 2019 i Grundejerforeningen Gadeland

Generalforsamling 2018

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018
søndag den 27. maj 2018 kl. 10
Afholdes på Bragesvej 25 hos Niller og Claus (Elmers tidl. ejendom)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Generalforsamlingens lovlighed
3. Valg af stemmetællere og referent
4. Opgørelse af antal stemmer, fremmødte og skriftlige fuldmagter
5. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
6. Aflæggelse af regnskab for 2017
7. Fremlæggelse af budget for 2018 og fastsættelse af kontingent

8. Valg til bestyrelsen:
Formand Tine Kortenbach, Bragesvej 3 – er på valg, modtager genvalg
Næstformand Mads Jessen, Bragesvej 14 – er på valg, modtager genvalg
Kasserer Karl Jelsbak, Krejsagervej 14 – er på valg, modtager genvalg
Medlem Hanna Maria Fuglø, Krejsagervej 30 – ikke på valg
Medlem Erik Schlünssen, Bragesvej 8 – ikke på valg
Suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Byrgesen, Bragesvej 32.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Gunnar Peder Jakobsen, Bragesvej 20 – ikke på valg
Vi mangler en revisorsuppleant: Hvem har lyst?

10. Indkomne forslag:
Ingen forslag er indkommet

11. Eventuelt
——
Af hensyn til forplejningen vil vi værdsætte en vejledende tilmelding, som sendes til mailadresser@gadeland.dk
Beretning
Regnskab 2017
Budget 2018
Referat

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Trappen er repareret igen

Vores trappe og skræntfod har været hårdt ramt af diverse storme. På trods af ihærdige anstrengelser har det været svært at få det repareret, bl.a. fordi der har været pålands-vind i lange perioder, hvilket har gjort det umuligt at køre på stranden.
Men nu er det endelig lykkes, og vi er meget stolte af den fine nye trappe. Vi krydser fingre for, at den holder.
Fotos: Feline Munck

Reparation af trappe

I efteråret 2016 fik vi ordnet trappen og etableret en sikring af den nederste del af skrænten. Men en storm tog desværre en luns af det igen.

Trappelauget har derfor aftalt med en ny entreprenør at få det repareret, så trappen forhåbentlig kan være færdig til badesæsonen 2017.

(Indlæg redigeret den 11.6 2017)

 

Status fra Trappelaug

I samarbejde med et par af vore naboer er vi gået i gang med at stabilisere foden af skrænten under vores trappe. Målet er at kunne bygge en mere stabil trappe af beton, som ikke bliver ødelagt hver vinter af storme, der skyller underlaget væk.
Arbejdet gik i gang i efteråret efter en stor indsats med at planlægge projektet, indhente tilbud og diverse tilladelser fra myndighederne. Status er, at den vestlige del af skrænten er blevet sikret med fiberdug og store sten. Det har været særdeles vanskelige forhold at arbejde under. 8 uger med højvande og kraftig nord/vest vind. Dertil lang transportvej. I december måtte arbejdet indstilles på grund af vejret. Pausen varer foreløbig indtil april 2016, hvor vi påregner at få ny tilladelse til at arbejde på stranden. Indtil da kan trappen beklageligvis ikke benyttes til en tur på stranden.

Reparation af skræntfod. Status december 2015

Reparation af skræntfod. Status december 2015. Foto: Calle Haaning.

Reparation af skræntfod. Status oktober 2015

Reparation af skræntfod. Status oktober 2015. Foto: Frank Olsson

Reparation af skræntfod. Status oktober 2015

Reparation af skræntfod. Status oktober 2015. Foto: Frank Olsson

Reparation af skrænten

Vinterens storme har taget en ordentlig bid af det nederste stykke af skrænten under vores trappe ned til stranden. Hvis den udvikling fortsætter, vil vores trappe falde ned. Derfor er Trappelauget i gang med at undersøge, hvad det vil koste at få skræntfoden repareret. Og hvordan det i givet fald kan gøres – hurtigst muligt.

Trappen er klar til brug

Vinterens storme har lavet store skader på vores trappe. Det har ikke været let at finde en tømrer, der ville og kunne påtage sig at reparere den. Men nu er det endelig lykkedes at få lavet en midlertidig trappe, som vi håber holder i mange år. Vi sætter vor lid til, at stormen var en såkaldt 10-års begivenhed.
Samtidig er vi i gang med at indhente tilbud hos entreprenører, der kan reparere skræntfoden, så vi kan få en mere holdbar løsning. Alle firmaer er travlt optaget, så det kan sandsynligvis først ske til efteråret eller i begyndelsen af næste år.
Mht. projektet med et par bølgebrydere foran området med trappen er der fortsat ingen afklaring. Uenighed mellem de forskellige lodsejere gør det til en meget langsommelig proces.
Vi er derfor begyndt at overveje et alternativt projekt, der udelukkende involverer en enkelt bølgebryder ud for vores trappe.

Bodil har ødelagt trappen

Foto: Tine Kortenbach

Vinterens storme har været hård ved vores trappe. Foto: Tine Kortenbach

Stormene i vinter har været særdeles hård ved vores trappe. Hele den nederste del er revet væk, da vandet har gjort et pænt indhug i den nederste del af skrænten og har flyttet en del store sten.
Det konstaterede Trappelauget ved sit møde den 8.marts, hvor skaderne blev besigtiget. Formanden vurderede, at det vil koste i størrelsesordenen 65.000 kr at reparere skræntfoden. Dertil kommer almindelig vedligehold på 10.000 kr. Vi har pengene i trappelaugets kasse, og vi bevilgede reparationen. Men det vil gøre et stort indhug i formuen, som i følge det foreløbige regnskab vil ende nede på 71.000 kr.
Projektet med at lave bølgebrydere på hver sin side af trappen er endnu ikke gået i gang. Der er så mange forhindringer, at meget tyder på, at det nok aldrig bliver realiseret.

Møde i Trappelauget, som bevilger penge til reparation af trappen. Foto: Tine Kortenbach

Møde i Trappelauget, som bevilger penge til reparation af trappen. Foto: Tine Kortenbach

Nyhedsbrev juli 2013

Husk alle ordensreglerne – og særligt:
Støjende maskiner er tilladt: hverdage kl. 9.00-kl. 18.00. Søndage og helligdage kl. 10.00 til 12.00.
Overordnet gælder: tag hensyn til naboer, og i særlig grad når vejret indbyder til udendørsophold.

Fældning af store træer
HedeDanmark tilbyder beskæring, fældning og bortskaffelse af fældede træer til en
fordelagtig pris og med udstyr udviklet specielt til arbejde i sommerhusområder.
Priserne er i størrelsesorden 300–800 kr. pr træ og er betinget af et vist minimum af
deltagere; HedeDanmark forbeholder sig retten til træet.
Det bliver de enkelte, interesserede, grundejere/parceller, som deltager, og som hver for sig betaler. Bestyrelserne i ”Vingolf” og ”Gadeland” vil indsamle henvendelser fra interesserede medlemmer og sende en samlet liste til HedeDanmark.
Under forudsætning af et rimeligt antal interesserede vil hver parcel, som vil deltage, få et
kort møde på grunden med en repræsentant fra HedeDanmark, hvor man kan få rådgivning, og hvor det aftales, hvilke træer der skal fældes, samt prisen.
HedeDanmark vil i givet fald udføre arbejdet i den kommende efterårs- og vintersæson, og
generne vil derfor blive minimale.
Ifølge HedeDanmark er det ikke ualmindeligt, at udgifterne deles mellem flere parceller.
Flere end én kan jo få glæde af at generende træer fjernes eller beskæres. Vi opfordrer til at man tager en snak med naboer, hvis træer generer for at se, om man kunne opnå en fælles forståelse. Der er nu en god mulighed for at få fjernet generende træer – og mere sol hos både dig og din nabo.
Tilmelding til bestyrelsen – inden udgangen af juli.

Bølgebrydere
Den endelige ordlyd for tilføjelsen til ”Trappelauget”s vedtægter er endnu ikke formuleret.
Der indkaldes derfor ikke til ekstraordinær generalforsamling.

Veje og trafik
Afspærring ved Mimersvej og etablering af bump samt renovering af skiltning vil blive
gennemført snarest muligt. Der er modtaget tilbud på levering af skilte og bump (45.000 kr), og politiet anmodes om at godkende de valgte foranstaltninger.

Nøgle til strandtrappen
Henvendelse til C. Haaning, Vingolfvej 1,tlf.: 4040 2485. Email.: c.haaning@balbonet.dk