Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt den 15. juni 2019 kl. 10 på Sankt Helene kursuscenter, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje.

Her kan du læse:
Indkaldelse til Generalforsamling 2019 i Grundejerforeningen Gadeland
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Regnskab for 2018
Budget for 2019
Referat for generalforsamling 2019 i Grundejerforeningen Gadeland

Generalforsamling 2018

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018
søndag den 27. maj 2018 kl. 10
Afholdes på Bragesvej 25 hos Niller og Claus (Elmers tidl. ejendom)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Generalforsamlingens lovlighed
3. Valg af stemmetællere og referent
4. Opgørelse af antal stemmer, fremmødte og skriftlige fuldmagter
5. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
6. Aflæggelse af regnskab for 2017
7. Fremlæggelse af budget for 2018 og fastsættelse af kontingent

8. Valg til bestyrelsen:
Formand Tine Kortenbach, Bragesvej 3 – er på valg, modtager genvalg
Næstformand Mads Jessen, Bragesvej 14 – er på valg, modtager genvalg
Kasserer Karl Jelsbak, Krejsagervej 14 – er på valg, modtager genvalg
Medlem Hanna Maria Fuglø, Krejsagervej 30 – ikke på valg
Medlem Erik Schlünssen, Bragesvej 8 – ikke på valg
Suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Byrgesen, Bragesvej 32.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Gunnar Peder Jakobsen, Bragesvej 20 – ikke på valg
Vi mangler en revisorsuppleant: Hvem har lyst?

10. Indkomne forslag:
Ingen forslag er indkommet

11. Eventuelt
——
Af hensyn til forplejningen vil vi værdsætte en vejledende tilmelding, som sendes til mailadresser@gadeland.dk
Beretning
Regnskab 2017
Budget 2018
Referat

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Afledning af vand

I 2014 afkoblede Gribskov Kommune forbindelsen mellem en drænledningen fra Krejsagervej til Holløselundvej med den begrundelse, at den var ulovlig.

Det resulterede i opsamling af vandmængder på Krejsagervej, som gav store udfordringer for grundejerne. Det fik nogle af dem til at stævne Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune erkender nu, at deres afkobling var uretmæssig, og den arbejder på at finde en løsning for at fjerne vandet.

Kommunen overvejer nu bl.a. en løsning, hvor den lægger op til at etablere en tæt rørledning gennem vores område, fra Krejsagervej 6 til et gammelt dræn i bunden af Præsteengen. Dette dræn løber herefter under Lundesvinget og ud på markerne og formentlig ned i mosen.

Gadelands Bestyrelse er meget optaget af, at vi får problemet løst på en tilfredsstillende måde og har bl.a. afholdt et ekstraordinært møde om sagen. Vi vil gerne støtte op om vore medlemmers interesser på bedst mulig måde og følger sagen nøje. Grundejerforeningen er også direkte involveret, da vi i fællesskab ejer vejene og rabatterne.

Som vi har meddelt Gribskov Kommunen i mail den 24. januar 2018 forventer vi, at der snarest bliver fundet en holdbar løsning på problemerne. Vi er meget betænkelige ved det store omfang af vand, der er ved Krejsagervej. Det virker til at være uforholdsmæssige store vandmængder.

Hvis kommunen vælger løsningsmodellen med en drænledning gennem Gadeland, finder vi det det væsentligt, at kapaciteten på drænrøret bliver stort nok.
Bestyrelsen er noget tvivlende om tilstedeværelsen og funktionen af et gammelt dræn fra Nannasvej til Præsteengen og vi kan have en frygt for, at det blot flytter problemet. Hvis kommunen vælger at fremme den løsning, er det væsentligt ved en eventuel tilkobling på dette eksisterende dræn, at funktionen og kapaciteten garanteres, så problemet ikke bliver flyttet til bunden af Præsteengen, som ligger lavere.
Vi har en klar forventning om, at Gribskov Kommunen indgår i en konstruktiv dialog med grundejerforeningen og hører denne, inden et evt. konkret forslag sendes i høring. Vi vil løbende orientere vore medlemmer om sagen, både her på hjemmesiden og via nyhedsbreve.

Processen kommer formentlig til at gå relativt hurtig. Næste retsmøde i sagen, hvor grundejerne har stævnet Gribskov Kommunen, er aftalt til efteråret, så det fortæller lidt om den foreløbige tidsramme. Vi opfordrer alle potentielt berørte medlemmer til at kontakte kommunen med ønsker / krav / kommentarer til projektet.
Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte bestyrelsen. Vi har mail: Bestyrelsen@gadeland.dk

Her kan du læse Gribskov Kommunens orientering til grundejerforeningen, dateret den 15. februar 2018. Se også det medsendte kort.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt vores e-mail liste, vil vi opfordre dig til at gøre det ved at sende en besked med den adresse du ønsker at tilmelde dig med til følgende mail: mailadresser@gadeland.dk. Husk også at oplyse, hvad du hedder og hvor du bor.

Sidst opdateret den 23. februar 2018.