Husk at betale kontingent

Generalforsamlingen har vedtaget, at kontingentet for 2018 er 525 kr., som skal indbetales til Gadelands konto i Handelsbanken: 6301-1662554 inden 31. juli 2018.

Hvis det skulle blive nødvendigt at udsende en rykker, kommer der 50 kr. oveni per rykker. Efter 2 rykkere sendes beløbet til inkasso.

Vi vil sætte pris på, at indbetalingen mærkes med medlemsnummer og navn:
På Krejsagervej er medlemsnummer = 100 + husnummer.
(eksempel: Krejsagervej 14 har medlemsnummer 114).
På Præsteengen er medlemsnummer = 200 + husnummer.
På Lundesvinget er medlemsnummer = 332.
På Bragesvej er medlemsnummer = 400 + husnummer.
På Mimersvej er medlemsnummer = 513

PS: Kontingentet kan også indbetales kontant til kasserer Karl Jelsbak, Krejsagervej 14.

Generalforsamling 2018

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018
søndag den 27. maj 2018 kl. 10
Afholdes på Bragesvej 25 hos Niller og Claus (Elmers tidl. ejendom)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Generalforsamlingens lovlighed
3. Valg af stemmetællere og referent
4. Opgørelse af antal stemmer, fremmødte og skriftlige fuldmagter
5. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
6. Aflæggelse af regnskab for 2017
7. Fremlæggelse af budget for 2018 og fastsættelse af kontingent

8. Valg til bestyrelsen:
Formand Tine Kortenbach, Bragesvej 3 – er på valg, modtager genvalg
Næstformand Mads Jessen, Bragesvej 14 – er på valg, modtager genvalg
Kasserer Karl Jelsbak, Krejsagervej 14 – er på valg, modtager genvalg
Medlem Hanna Maria Fuglø, Krejsagervej 30 – ikke på valg
Medlem Erik Schlünssen, Bragesvej 8 – ikke på valg
Suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Byrgesen, Bragesvej 32.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Gunnar Peder Jakobsen, Bragesvej 20 – ikke på valg
Vi mangler en revisorsuppleant: Hvem har lyst?

10. Indkomne forslag:
Ingen forslag er indkommet

11. Eventuelt
——
Af hensyn til forplejningen vil vi værdsætte en vejledende tilmelding, som sendes til mailadresser@gadeland.dk
Beretning
Regnskab 2017
Budget 2018
Referat

Med venlig hilsen
Bestyrelsen