Generalforsamling 2021

Grundejerforeningen Gadeland afholder generalforsamling lørdag den 8. maj 2021 kl. 10 i haven hos Helle-Vibeke Riisgaard, Krejsagervej 13.  Hvis det regner, har Gunnar Svendsen, Krejsagervej 17, tilbudt, at vi må være i deres carport.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Generalforsamlingens lovlighed
3. Valg af stemmetællere og referent
4. Opgørelse af antal stemmer, fremmødte og skriftlige fuldmagter
5. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
6. Aflæggelse af regnskab for 2020
7. Fremlæggelse af budget for 2021 og fastsættelse af kontingent
8. Valg til bestyrelsen:
Formand Tine Kortenbach, Bragesvej 3 – ej på valg
Næstformand Mads Jessen, Bragesvej 14 – ej på valg  
Kasserer Hanna Maria Fuglø, Krejsagervej 30 – på valg – modtager ej genvalg
Medlem Erik Schlünssen, Bragesvej 8 – på valg, modtager genvalg
Medlem Helle-Vibeke Riisgaard, Krejsagervej 13 – på valg, modtager ej genvalg
Suppleant: Ulla Ringgaard, Præsteengen 10, på valg – modtager genvalg
9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor Kai Nielsen, Krejsagervej 24, på valg – modtager genvalg
Revisorsuppleant: Peter Schmidt, Krejsagervej 34
10. Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget
11. Eventuelt