Generalforsamling 2018

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018
søndag den 27. maj 2018 kl. 10
Afholdes på Bragesvej 25 hos Niller og Claus (Elmers tidl. ejendom)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Generalforsamlingens lovlighed
3. Valg af stemmetællere og referent
4. Opgørelse af antal stemmer, fremmødte og skriftlige fuldmagter
5. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
6. Aflæggelse af regnskab for 2017
7. Fremlæggelse af budget for 2018 og fastsættelse af kontingent

8. Valg til bestyrelsen:
Formand Tine Kortenbach, Bragesvej 3 – er på valg, modtager genvalg
Næstformand Mads Jessen, Bragesvej 14 – er på valg, modtager genvalg
Kasserer Karl Jelsbak, Krejsagervej 14 – er på valg, modtager genvalg
Medlem Hanna Maria Fuglø, Krejsagervej 30 – ikke på valg
Medlem Erik Schlünssen, Bragesvej 8 – ikke på valg
Suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Byrgesen, Bragesvej 32.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Gunnar Peder Jakobsen, Bragesvej 20 – ikke på valg
Vi mangler en revisorsuppleant: Hvem har lyst?

10. Indkomne forslag:
Ingen forslag er indkommet

11. Eventuelt
——
Af hensyn til forplejningen vil vi værdsætte en vejledende tilmelding, som sendes til mailadresser@gadeland.dk
Beretning
Regnskab 2017
Budget 2018
Referat

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Reparation af trappe

I efteråret 2016 fik vi ordnet trappen og etableret en sikring af den nederste del af skrænten. Men en storm tog desværre en luns af det igen.

Trappelauget har derfor aftalt med en ny entreprenør at få det repareret, så trappen forhåbentlig kan være færdig til badesæsonen 2017.

(Indlæg redigeret den 11.6 2017)

 

Trappen er klar til brug

Vinterens storme har lavet store skader på vores trappe. Det har ikke været let at finde en tømrer, der ville og kunne påtage sig at reparere den. Men nu er det endelig lykkedes at få lavet en midlertidig trappe, som vi håber holder i mange år. Vi sætter vor lid til, at stormen var en såkaldt 10-års begivenhed.
Samtidig er vi i gang med at indhente tilbud hos entreprenører, der kan reparere skræntfoden, så vi kan få en mere holdbar løsning. Alle firmaer er travlt optaget, så det kan sandsynligvis først ske til efteråret eller i begyndelsen af næste år.
Mht. projektet med et par bølgebrydere foran området med trappen er der fortsat ingen afklaring. Uenighed mellem de forskellige lodsejere gør det til en meget langsommelig proces.
Vi er derfor begyndt at overveje et alternativt projekt, der udelukkende involverer en enkelt bølgebryder ud for vores trappe.

Bodil har ødelagt trappen

Foto: Tine Kortenbach

Vinterens storme har været hård ved vores trappe. Foto: Tine Kortenbach

Stormene i vinter har været særdeles hård ved vores trappe. Hele den nederste del er revet væk, da vandet har gjort et pænt indhug i den nederste del af skrænten og har flyttet en del store sten.
Det konstaterede Trappelauget ved sit møde den 8.marts, hvor skaderne blev besigtiget. Formanden vurderede, at det vil koste i størrelsesordenen 65.000 kr at reparere skræntfoden. Dertil kommer almindelig vedligehold på 10.000 kr. Vi har pengene i trappelaugets kasse, og vi bevilgede reparationen. Men det vil gøre et stort indhug i formuen, som i følge det foreløbige regnskab vil ende nede på 71.000 kr.
Projektet med at lave bølgebrydere på hver sin side af trappen er endnu ikke gået i gang. Der er så mange forhindringer, at meget tyder på, at det nok aldrig bliver realiseret.

Møde i Trappelauget, som bevilger penge til reparation af trappen. Foto: Tine Kortenbach

Møde i Trappelauget, som bevilger penge til reparation af trappen. Foto: Tine Kortenbach

Nyhedsbrev juli 2013

Husk alle ordensreglerne – og særligt:
Støjende maskiner er tilladt: hverdage kl. 9.00-kl. 18.00. Søndage og helligdage kl. 10.00 til 12.00.
Overordnet gælder: tag hensyn til naboer, og i særlig grad når vejret indbyder til udendørsophold.

Fældning af store træer
HedeDanmark tilbyder beskæring, fældning og bortskaffelse af fældede træer til en
fordelagtig pris og med udstyr udviklet specielt til arbejde i sommerhusområder.
Priserne er i størrelsesorden 300–800 kr. pr træ og er betinget af et vist minimum af
deltagere; HedeDanmark forbeholder sig retten til træet.
Det bliver de enkelte, interesserede, grundejere/parceller, som deltager, og som hver for sig betaler. Bestyrelserne i ”Vingolf” og ”Gadeland” vil indsamle henvendelser fra interesserede medlemmer og sende en samlet liste til HedeDanmark.
Under forudsætning af et rimeligt antal interesserede vil hver parcel, som vil deltage, få et
kort møde på grunden med en repræsentant fra HedeDanmark, hvor man kan få rådgivning, og hvor det aftales, hvilke træer der skal fældes, samt prisen.
HedeDanmark vil i givet fald udføre arbejdet i den kommende efterårs- og vintersæson, og
generne vil derfor blive minimale.
Ifølge HedeDanmark er det ikke ualmindeligt, at udgifterne deles mellem flere parceller.
Flere end én kan jo få glæde af at generende træer fjernes eller beskæres. Vi opfordrer til at man tager en snak med naboer, hvis træer generer for at se, om man kunne opnå en fælles forståelse. Der er nu en god mulighed for at få fjernet generende træer – og mere sol hos både dig og din nabo.
Tilmelding til bestyrelsen – inden udgangen af juli.

Bølgebrydere
Den endelige ordlyd for tilføjelsen til ”Trappelauget”s vedtægter er endnu ikke formuleret.
Der indkaldes derfor ikke til ekstraordinær generalforsamling.

Veje og trafik
Afspærring ved Mimersvej og etablering af bump samt renovering af skiltning vil blive
gennemført snarest muligt. Der er modtaget tilbud på levering af skilte og bump (45.000 kr), og politiet anmodes om at godkende de valgte foranstaltninger.

Nøgle til strandtrappen
Henvendelse til C. Haaning, Vingolfvej 1,tlf.: 4040 2485. Email.: c.haaning@balbonet.dk

Nyt om sand og vej

Landliggersammenslutningens forårsmøde den 3. juni har bl.a. følgende vigtige emner på dagsordenen: Status for kystsikring og vedligehold af vejene i sommerhusområderne.

1. Kystteknisk chef for Miljøstyrelsen vil give et indlæg med titlen: Kystbeskyttelse på Nordkysten – fakta og myter. Kommunen vil være repræsenteret på mødet ved formanden for Teknisk Udvalg og vil redegøre for kommunens indsats på området.
Se artikel fra Ugeposten, samt Landliggersammenslutningens hjemmeside på forsiden under emnet “Ny Pjece om klimatilpasning”. Her er link direkte til den nye pjece (i pdf).

2. Landliggersammenslutningen har bedt kommunen om at udfærdige en manual for, hvorledes der kan sikres en tilfredsstillende vedligeholdelse af vejene i sommerhusområdet i den tidligere Helsinge kommune. På mødet vil man anmode formanden for Teknisk Udvalg om at redegøre for kommunens holdning til spørgsmålet om eventuelt at overtage vedligeholdelsen af vejene.
Sagen vedrører specielt en række private veje i Stuebjerggaards-området i Tisvilde, hvor man ikke har grundejerforeninger eller vejlaug. De fleste andre steder i sommerhusområderne i den gamle Helsinge Kommune har man altid selv forestået vejvedligeholdet uden at belemre kommunen med vejsyn etc. Det vil formodentlig være dyrere at få Kommunen til at sørge for vejvedligeholdet i en grundejerforening, bl.a. netop fordi kommunen ved klager over vejes (dårlige) tilstand indledende vil afholde vejsyn.
Som udgangspunkt er vi i ”Gadeland” næppe interesseret i en unødvendig fordyrelse af vedligeholdelsesudgifterne, men vi bør følge udviklingen på området.